Metsanduse juhend

Majandatav metsamaa peaks olema kaetud pidevalt metsaga. Metsaomandis võiks olla igas vanuseklassis metsa.

Näiteks:

1/6 selguseta alasid ja noorendikke,

1/6 latimetsa,

½ keskealist metsa ja

1/5 valmivat ja küpset metsa.

Selline jaotus väljendub metsaomandi keskmises tagavaras 125 kuni 175 tm/ha ja keskmine vanus 40-50 a. Selleks tuleks jätta osa raiekõlblikku metsa raiumata, kui keskmine tagavara võib väheneda alla seatud piiri. Sisuliselt on siis raiemaht juurdekasvu piires. Säästlik raiemaht on kuni 5 tm/ha aastas.

Metsas võib olla kogu aeg metsakuivi puid või lamapuitu. Kui metsa suremine jääb alla 5 %, siis ei ole see suur majanduslik kahju. Iga surnud puu välja toomine võib oluliselt kahjustada allesjäävaid puid ning seega teha kasu asemel hoopis kahju. Kui puude suremine on üle 5 % aastas, siis võib kaaluda lõppraiet. Surnud puit on oluline seentele ja putukatele. Loodus annab ja loodus võtab!

Eelistatud lõppraie viis on lageraie. Osalised raied (valikraie, aegjärkne raie, vanem harvendusraie) võivad allesjäävaid puid kahjustada ja tekitada probleeme uue metsapõlve saamiseks. Väikesepinnalised lageraied on eelistatud, sh. ka veerraie või häilraie. Väikest lageraiet on lihtne uuendada, kuna puutaimed ei pea konkureerima allesjäänud vanapuudega. Uuendamisel tuleb eelistada istutust väärtuslike puutaimedega, vähem väärtuslikud tulevad ise looduslikult juurde..

Raiete kavandamisel on soovitatav kasutada lankide liitumist, mis tähendab lageraieala edendamist noorendikuks ning alles seejärel kõrvaloleva vanametsa raiumist. Raielank on mõistlik võtta idast läände ja põhjast lõunasse, nii on tormikahjustuste oht väiksem.

Looduse elurikkus on paremini tagatud mosaiikses metsas, kus on kõik vanuserühmad esindatud ja raietega häirimine on viidud miinimumini. Väikesed lageraiealad ei kahjusta elurikkust, kui lageraie ala kõrval on raiest aastakümneid puutumata metsa. Päikese jõudmine maapinnale annab võimaluse areneda maapinnal valgusnõudlikel liikidel. Metsa majandamata jätmine vähendab elurikkust. Metsa majandamata jätmine on esivanemate pärandi hülgamine!

Metsa heaks!